Субота, 17.02.2018, 22:08
Вітаю Вас, Гість

 

Методична робота в Тлумацькому дошкільному навчальному закладі «Сонечко»

Методична робота в Тлумацькому дошкільному навчальному закладі «Сонечко» відповідає структурі методичної роботи і вимогам МОНМС України про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами. Зміст методичної роботи в закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психоголо-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, відповідно до плану роботи районного методичного кабінету.
Річний план роботи дошкільного закладу складено на основі глибокого аналізу, зробленого за минулий рік; комплексного вивчення результатів, здобутків, педагогічних знахідок. До річного планування залучаються всі працівники закладу, враховуючи їхню кваліфікацію, творчі здібності, можливості, їхні запити, побажання, зауваження.
Види і форми планування освітнього процесу в закладі обговорюються та схвалюються педрадою на початку навчального року. При плануванні керуємося принципом актуальності, науковості, наступності, перспективності, системності, які забезпечують відповідність змісту планів досягненням психолого-педагогічної науки та позитивного педагогічного досвіду, орієнтацію змісту плану на потреби сьогодення та забезпечення якості розвитку, вихованості та навченості у дітей. Принцип цілісності та логічності допомагає вихователям вести планування з урахуванням інтегративних зв’язків, взаємопроникнення й логічного підпорядкування всіх складових плану.
Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі ідеї обговорюються на педагогічних радах, педагогічних читаннях, під час індивідуальних і групових консультацій. На їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів.
Професійному зростанню педагогічних працівників закладу сприяють курси підвищення кваліфікації при ІОІППО, відвідування обласних та районних семінарів, методоб’єднань, самоосвіта.
В дошкільному закладі створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування компетентності педагогів. Вдало поєднанні колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяють ефективному росту фахової майстерності педагогів. Відповідно до річного плану в закладі створені  творчі групи з педагогів-новаторів "Створення міні-музеїв у ДНЗ", "Трудове виховання дошкільників", "Модернізовані підходи у роботі з родинами вихованців", "Здоров'я та фізичний розвиток дитини" які працюють над вивченням інноваційних технологій, опрацюванням актуальних для дошкільного закладу питань та впровадженням їх в практику роботи з дітьми. Не залишені поза увагою і молоді спеціалісти. Для них створена «Школа майстерності», де вони удосконалюють свої вміння та поповнюють свої знання.
Важливою й найефективнішою формою методичної роботи з вихователями є проведення відкритих занять. Вимога до занять така: вони мають відповідати сучасним вимогам, бути інтегрованими з використанням інноваційних технологій. Заняття відвідують і досвідчені педагоги, і молоді спеціалісти, бо жодна порада, пояснення не допоможуть так, як демонстрування та показ. Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні, сюжетно-динамічні заняття в залежності від розділу програми, обраного напрямку, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей. У навчально-виховному процесі педагогами використовуються наступні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька), індивідуальна робота по всіх розділах програми, спостереження, екскурсії, свята та розваги, гуртки тощо.
Осередком здійснення навчально – виховного процесу та роботи з педагогічними кадрами в дошкільному закладі є методичний кабінет, програмово – методичне забезпечення якого відповідає сучасним вимогам.
У методичному кабінеті зібрано матеріали з досвіду роботи вихователів, музкерівників , вчителя-логопеда, вчителя англійської мови, практичного психолога, соціального педагога, інструктора з фізичної культури. Це тези, реферати, підготовлені педагогами для виступів на педрадах, зразки планування, проведення тематичних тижнів, методичні рекомендації, матеріали діагностичного обстеження відповідності знань дітей програмовим вимогам для здійснення індивідуального та диференційованого підходу до кожного вихованця, конспекти занять, сценарії свят, кращі дитячі роботи. В методичному кабінеті достатня кількість матеріалів та методик обстеження дітей різних вікових груп, завдання на виявлення рівня пізнавальної активності вихованців, які вихователі широко використовують для проведення діагностики.
У методичному кабінеті регулярно організуються виставки, як епізодичні так і постійно діючі: «Новинки методичної літератури», «Готуємось до педагогічної ради», «Вивчаємо педагогічну спадщину», «Готуємось до огляду-конкурсу». Створено «Банк даних» інноваційних технологій, які запроваджуються в практику роботи.
Матеріали, зібрані в методичному кабінеті, систематизовані за розділами програми. Окремими розділами виділено нормативні, директивні документи, інструктивно-методичні матеріали Міністерства освіти і науки України молоді, обласного, районного управління освіти, департаменту освіти; документація вихователя-методиста; матеріали атестації працівників; співпраця зі школою, родиною, педагогічна пропаганда. Матеріали методичного кабінету ефективно використовуються педагогами під час навчально-виховного процесу для підвищення власної педагогічної майстерності. Постійним джерелом нової інформації є різні фахові видання: журнали «Дошкільне виховання», «Дошкільний навчальний заклад», «Палітра педагога», «Джміль», «Розкажіть онуку», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Зростаємо разом», «Дитячий садок», «Вихователь – методист»….
У методичному кабінеті зібрано велику кількість матеріалів для роботи з батьками: методичні рекомендації, зразки папок-пересувок, тематика консультацій та бесід, рекомендації щодо проведення інтерактивних форм роботи з батьками. У закладі відкрито Школу молодих батьків «Всезнайко». 
Належна увага приділяється наступності в роботі школи і дитячого садка. Нашим дошкільним закладом та школою була підписана угодо про співробітництво, та розроблений спільний план дій.
Аналіз роботи вихователів свідчать про те, що більшість із них володіють ефективними засобами впливу на дітей, забезпечують розвивальний характер навчання, високий рівень розумової активності дітей, формування стійких навичок, умінь і знань. Розклад занять складено з урахуванням домінуючого навантаження на дитину (психічного, фізичного, емоційного), передбачено раціональність чергування видів діяльності, зокрема: розумової, рухової та практично-прикладної, місце проведення занять. Діти під час занять розкуті, емоційні, сприймають і вирішують різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на запитання, можуть самостійно робити висновки та узагальнення, висловлюють свої судження.
В нашому дошкільному навчальному закладі створено свій стиль, традиції та особливості організації навчально - виховного процесу. Достатньо заглянути в затишні групи, поспілкуватися з маленькими «чомусиками» і одразу стане зрозуміло, що тут працюють творчі люди, для яких любов до дітей є сенсом життя.

 

 

    Особливості організації занять
        у дошкільному закладі

Навчання у формі занять зазвичай проводиться, починаючи з третього року життя, з поступовим нарощуванням їх кількості та тривалості. Слід зауважити, що індивідуальні і підгрупові ігри-заняття проводять уже на першому і другому роках життя дітей.
Кількість і тривалість занять поступово, з дорослішанням дітей зростають:
для дітей третього року життя 1-2 заняття на день по 10- 15 хв.; для дітей четвертого і п'ятого року життя 1-2 заняття на день відповідно по 15 - 20 і 20-25 хв.; у старшому дошкільному віці 2 - 3 заняття впродовж 1 - 1,5 годин щодня, тобто по 25 - З0 хв. кожне; для шестирічок - тривалість заняття збільшується до 35 хв.
При цьому тривалість поточного заняття може бути дещо збільшена чи зменшена вихователем - залежно від коливань інтересу, бажань дітей, складності завдань тощо. Розпочата на занятті навчально-пізнавальна діяльність дітей може мати продовження у повсякденному бутті, розгортатися далі у серії бесід, розмов з малюками, організованих і самостійних ігор, спостережень та в інших формах роботи.
Найбільш сприятливий час для залучення малюків до організованих занять, з огляду на закономірності у зміні працездатності, активності дитячого організму, на особливості перебігу уваги, процесів пам'яті й мислення дітей тощо, - це період від 9-ї до 11-ї години ранку. З урахуванням конкретної ситуації окремі заняття можна переносити на другу половину дня або одразу планувати їх на цей період (скажімо, одне з 2 - 3-х планових занять у старшій групі, щоб не перевантажувати ранкові години й не затримувати вихід дітей на денну прогулянку) .
Аби надати організованій навчально-пізнавальній діяльності планового характеру та узгодити її із загальним розпорядком дня, варто розробити для різних вікових груп орієнтовний тижневий розподіл занять - перелік занять з різних змістових напрямів дошкільної освіти.