Субота, 21.10.2017, 22:30
Вітаю Вас, ГістьПРОГРАМА РОЗВИТКУ ТЛУМАЦЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) « СОНЕЧКО » НА 2010-2015 р.р.

Вступ

Реформування соціально-економічної і політичної системи розвитку України спонукає до перебудови всіх сфер діяльності, в тому числі, і в освіті, яка потребує змін в організації та у змісті сучасного педагогічного процесу. Враховуючи основні положення Національної доктрини розвитку освіти, увага педагогів все більше прикута до створення моделі дошкільного навчального закладу, який вміло використовує в своїй діяльності закономірності сучасного менеджменту. І таке визнання необхідності свідомого управління змінами, прискорює процес оновлення методів та форм роботи закладу. Тому значного поліпшення потребує оновлення навчальної бази закладу; використання інтерактивних форм роботи з педагогічним колективом; організація навчання дітей за методиками та технологіями, які активізують розумову діяльність і творчо організовують освітній простір. Вважаємо, що на сучасному етапі слід приділяти особливу увагу змісту співпраці педагогів і батьків та створенню умов для цього процесу. Тому Програма розвитку Тлумацького дошкільного навчального закладу «Сонечко» визначає стратегічні пріоритети розвитку установи, започатковує організаційні шляхи реалізації, обгрунтовує ресурсні потреби. Дана Програма спрямована на особистісний розвитк, відкритість дошкільного закладу, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, зміст, методи, форми навчання і виховання, управлінські рішення, взаємовідповідальність учасників навчально-виховного процесу.

І. Аналіз діяльності Тлумацького дошкільного навчального закладу «Сонечко»

Тлумацький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) « Сонечко» розпочав свою діяльність у 1969 році. Знаходиться за адресою: вул. Шевченка 14, м. Тлумач, Івано—Франківська обл., тел. 2-14-61.У закладі здобувають дошкільну освіту 305 дітей у 10 вікових групах: 3 – раннього віку, 3 – молодшого віку, 2 – середнього дошкільного віку, 2 – старшого дошкільного віку. Дошкільний навчальний заклад в своїй роботі керується «Конституцією України», законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мову», «Про фізичну культуру і спорт» «Державною національною програмою освіти», «Положенням про дошкільний виховний заклад України», «Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні», програмою «Я у Світі», власним статутом. Для кращого аналізу діяльності дошкільного навчального закладу за попередні роки ми визначили напрямки нашої діяльності, а саме: організація освітньо-виховного процесу, інноваційна діяльність, кадрова політика, управління персоналом, управління маркетингом, фінансування, модернізація матеріально-технічної бази. За цими напрямками ми визначили переваги та недоліки нашої роботи.

Організація освітньо-виховного процес у закладі

1. Гнучкість, диференціація педагогічного процесу

2. Висока мотивація освітнього процесу

3. Чітке календарне, перспективне планування освітньо-виховної роботи

4. Невідповідність науково-методичної бази сучасним стандартам

5. Недостатній рівень організації фізкультурно-оздоровчої роботи

Інноваційна діяльність

1. Активний розвиток на шляху нововведень.

2. Вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду області :

 Розвиток здібностей дітей засобами музики ( впроваджує Глинська Марина Євгенівна)

 Розвиток зображувально-художніх здібностей дошкільників засобами різноманітних художніх технік ( впроваджує Палюга Оксана Йосипівна)

 Театралізована діяльність як засіб розвитку особистості дошкільника ( впроваджує Марчук Ольга Богданівна )

 Екологічне виховання дошкільників в умовах дитячого садка ( впроваджує Почигайло Галина Василівна)

 Особистісно-орієнтований підхід у навчанні дошкільників рідної мови ( впроваджує Маслій Марія Богданівна)

3. Відсутність фінансування для широкого впровадження та використання інноваційних технологій, альтернативних методик

4. Низький рівень інформаційно-комунікаційної культури педагогів та вихованців

. Кадрова політика, управління персоналом

1. Ефективний менеджмент, перевага демократичного стилю спілкування

2. Високий рівень професійної компетентності персоналу

3. Моральна і психологічна згуртованість колективу

4. Низька плинність кадрів

5. Чіткість в розподілі обов’язків.

6. Необхідність в додаткових штатних одиницях таких як: хореограф, соціальний педагог, діловод.

7. Недостатньо додаткових освітніх послуг

8. Недосконале оцінювання якості роботи персоналу.

Управління маркетингом

1. Позитивний імідж дошкільної установи в місті.

2. Значний попит на додаткові освітні послуги

3. Недостатня популяризація діяльності ДНЗ у засобах масової інформації та інформаційних виданнях

Фінансування

1.Позитивні зміни в позабюджетному фінансуванні

2. Залучення спонсорських коштів

3. Нестабільність бюджетного фінансування

Модернізація матеріально-технічної бази

1. Оновлення розвивального середовища в групових кімнатах ДНЗ

2. Недостатнє забезпечення комп’ютерною технікою, технологічним обладнанням, меблями.

ІІ. Мета, завдання та принципи роботи за Програмою.

Виходячи з аналізу діяльності дошкільного навчального закладу за попередні роки, ми виробили мету та стратегію розвитку ДНЗ , які грунтуються на можливостях закладу.

Мета Програми: вдосконалення механізмів управління дошкільним навчальним закладом; виявлення та впровадження прогресивних ідей, новітніх освітніх методик, альтернативних технологій; підвищення рівня фізкультурно- оздоровчої роботи закладу; оптимізація роботи з батьками. Програма визначає пріоритетний напрямок розвитку Тлумацького дошкільного навчального закладу «Сонечко»: гуманітарний. Проблема створення освітньо-виховного середовища дошкільного навчального закладу гуманітарного напрямку викликана такими причинами: недостатнім рівнем духовної, моральної, правової культури вже на етапі дошкільного дитинства; виникненням дитячої жорстокості та агресії. Ситуація неприйняття дитини в деяких сім’ях стає нічим іншим, як стресовою ситуацією для дитини. Тому настає гостра необхідність поліпшення стосунків між батьками і дітьми на основі широкого використання засобів етнопедагогіки, врахування умов нинішнього життя та менталітету українського народу. Змінити ситуацію в позитивному напрямку або надолужити опущене, формувати внутрішню культуру особистості – основне призначення гуманітарного напрямку. Виходячи з того, що гуманітарний розвиток – це модель розвитку, яка орієнтована на максимальне розкриття потенціалу кожної дитини, ми визначили основні завдання Програми:

 Створення належних умов для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників.

 Підвищення ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи.

 Здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні особистості дошкільника, шляхом впровадження інноваційних технологій та альтернативних методик.

 Удосконалення професійної компетентності педагогів в умовах дошкільного закладу.

 Підвищення якості, доступності та ефективності освітнього процесу завдяки широкому впровадженню в практику роботи закладу технічних засобів навчання.

 Якісне надання додаткових освітніх послуг (іноземна мова, хореографія, зображувальна діяльність).

 Створення оновленого відповідно до вимог часу програмно-методичного забезпечення закладу.

 Збереження та розвиток мережі дошкільного навчального закладу відповідно до задоволення освітніх потреб громадян міста.

 Оптимізація роботи з батьківською громадськістю.

 Модернізація матеріально-технічної бази дошкільного закладу

. Принципи роботи за Програмою:

- нормативності (у роботі керуватися основними нормативними документами);

- динамічності (передбачає оперативне реагування на зміни в освітньому середовищі);

- комплексності (передбачає рівноцінну реалізацію усіх завдань, які стоять перед дошкільною установою);

- колективної та особистісної відповідальності за процес і результати діяльності дошкільного закладу.

ІІІ. Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення Програми

 Бюджетне фінансування

 Позабюджетне фінансування

 Цільові кошти

ІV. Очікуванні результати виконання Програми

Основними результатами розвитку дошкільного закладу будуть системні позитивні зміни, зокрема:

 оновлення змісту дошкільної освіти;

 морально-духовний розвиток дитини, виховання в неї ціннісного ставлення до природи, культури, людей, власного «Я», здатності приймати самостійні рішення, здійснювати свідомі вибори, відповідально самовизначатися, проявляти свій потенціал;

 сформованість свідомого ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності; підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі;

 підвищення рівня професійної підготовки вихователів з формування духовної, моральної, правової культури дошкільника;

 раціональне використання ідей передового досвіду та розробка власних педагогічних технологій, що сприятимуть підвищенню якості знань дошкільників;

 систематичне використання технічних засобів навчання в освітній процес закладу;

 результативність надання додаткових освітніх послуг;

 активна участь громадськості, батьків у формуванні освітньої політики закладу;

 зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу.

Моніторингове дослідження про результати виконання основних завдань програми буде здійснюватися щорічно в травні. Звіт про роботу закладу буде давати керівник.